A 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó

intézményi eljárásrend

A rendelkezés kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda székhelyintézményére, tagintézményeire, a gyermekekre, tanulókra, az intézmény dolgozóira, a szülőkre és az intézmény területére, illetve épületeibe belépő egyéb személyekre.

Érvényes 2020. 09. 01-jétől visszavonásig.

Az eljárásrend az EMMI által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”, az 1/2020. (09.08.) EMMI utasítás valamint valamint a „PTE 14/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás az intézménylátogatás rendjéről és a járványügyi készültség idején alkalmazandó higiénés eljárásrendről” szabályozók alapján készült.

 1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

 1.1 Az intézményben a tanévkezdésre alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük, és betartjuk a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

1.3. Mindenki köteles betartani a PTE járványügyi rendelkezéseit, ennek intézményünket érintő pontjait eljárásrendünkbe beépítettük.

2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

2.1. Intézményünk a PTE szervezeti egysége. Az Egyetem területére belépni kizárólag meghatározott célból (pl. oktatás, kutatás, munkavégzés, tanulmányi cselekmények elvégzése, ügyintézés, sporttevékenység, rendezvények látogatása,… stb.) lehetséges és kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamra korlátozódhat az Egyetem területén tartózkodás.

2.2.  A kockázatok csökkentése érdekében az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, szülő, kísérő, egyéb személy látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményegységek működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

 Amennyiben a szülő/gondviselő a gyermekénél megbetegedés tüneteit észleli, az NNK aktuális eljárásrendje alapján orvosi vizsgálatról kell gondoskodnia. A szülő köteles az óvodát, iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

A tanulók, gyermekek törvényes képviselői online vagy papíralapú szülői nyilatkozatot töltenek ki (2. számú melléklet). A nyilatkozatokat a tagintézmények a helyben szokásos módon juttatják el, illetve gyűjtik össze.

A nyilatkozat válaszaiban bekövetkező változásokról a gyermekek, tanulók törvényes képviselője haladéktalanul köteles értesíteni az érintett tagintézmény vezetését.

2.3. A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus (tovább) terjedésének megakadályozásában. Az intézmény területén történő tartózkodás során mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.

2.4. A gimnáziumi tanulók, valamint az iskola dolgozói számára a közösségi tereken, valamint a tan-órákon maszk viselése kötelező, ez alól kivétel a testnevelés óra, a testnevelés öltöző és a menza az étkezés ideje alatt.

2.5 Új belépési rend alapján érkezzen minden évfolyam az intézménybe. Ld. 3. számú melléklet.

2.6. Az intézmény a nevelési év / tanév folyamán – a lehetőségekhez mérten – gondoskodik az intéz-ményi csoportosulások megelőzéséről az intézmény területén, az intézmény épülete előtt, valamint az iskolán kívüli rendezvényeken.

2.7. A csoportszobákban, illetve az osztálytermekben a pedagógusok lehetőség szerint gondoskodnak a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A krónikus betegséggel küzdő pedagógusok egészségének védelme érdekében, az általuk tanított tanulócsoportokban a tanítási órák alatt a tanulókat maszk viselésére kérjük.

2.8. A tantermi oktatás során törekszünk az osztályok keveredésének elkerülésére. Amennyiben ez nem megoldható (csoportbontások, szaktantermek), az osztályok váltása között a tantermekben az általános szabályok szerinti felületfertőtlenítést végzünk virucid hatású fertőtlenítőszerrel.  

2.9. A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

2.10. Felhívjuk a tanulók figyelmét a megfelelő védőtávolság betartására a mosdókban, illetve az öltözőkben is. Különös figyelmet fordítunk az öltözők és mosdók megfelelő használatára, a higiénés követelmények betartására.

2.11.  A nevelési év / tanév hagyományos, nagyobb létszámú rendezvényei (tanévnyitó, szalagavató, ballagás, tanévzáró, egyéb kulturális rendezvények, megemlékezések stb.) megszervezése során az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot betartjuk, gondoskodunk az alapvető egészségvédelmi intézkedések és szabályok betartásáról (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés, a zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri rendezvényeket szervezünk, a rendezvényeket kisebb létszámú rendezvényekre bontjuk és a résztvevők körét korlátozzuk.

A közvetlen személyes kontaktust igénylő rendezvények szervezését kerüljük.

2.12. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások szervezésekor figyelembe vesszük az aktuális járványügyi helyzetet és szabályozásokat. A külföldre tervezett kirándulásokat és cserekapcsolatokat a helyzetre való tekintettel átütemezzük.

2.13. A szülők számára fontos információkat a MOZA-naplón és az intézmény honlapján keresztül, valamint e-mailben juttatjuk el.

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek és egyéb események nem tarthatók meg Az ebbe a körbe tartozó események a továbbiakban kizárólag online módon tarthatók meg. Az intézmény területére történő belépés kizárólag indokolt esetben, leadott hatáskörben az érintett tagintézményvezető engedélye alapján történhet. Az eseti engedély kiadásának feltétele a PTE kockázatszűrő kérdőívének kitöltése. (3. sz. melléklet)

2.14.  A szakmai tárgyú rendezvények személyes jelenléttel történő megtartása nem lehetséges. Az alapfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó online módon nem megtartható rendezvényeket megtartjuk a megfelelő járványügyi megelő intézkedések betartásával.

 

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

3.1 Az intézmény bejáratainál és több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyezünk el, és annak kötelező használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

3.2 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletértelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.[2]

  1. Intézményegységeinkben a reggeli belépéskor a mérési pontok a következők:

Babits Mihály Gimnázium:

  • 12. évfolyam számára a főbejáratnál
  • 11. évfolyam számára az udvari bejáratnál (a portával szemben)
  • 9-10. évfolyam számára a hátsó bejáratnál (a fizika termeknél)

Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola:

  • 1., 2., 3. évfolyam tanulói számára a főbejáratnál
  • 4., 5., 6. évfolyam tanulói számára testnevelés folyosó (hátsó) bejáratnál
  • 7., 8., 12. évfolyam számára konténer épület alsó bejáratnál
  1. Számú Általános Iskola:
  • minden évfolyam számára a főbejáratnál 4 mérési ponton

Óvoda:

  • a csoportszobákhoz tartozó öltözőkben

A nap további részében a belépés és a mérés a főbejáraton keresztül történik.

A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók, a tanítási gyakorlatukat az intézményben végző hallgatók, valamint felsőbb éves tanulók egyaránt végezhetik.

 

3.4. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.

3.5. A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.

3.6. Az intézmény tisztaságát napi többszöri fertőtlenítő takarítással biztosítjuk. A takarítás dokumentálásáról és ellenőrzéséről a PTE Műszaki Szolgáltatási Igazgatósága gondoskodik.  A fertőtlenítő takarítás során az érvényesítjük az EMMI vonatkozó ajánlásait. A hagyományos takarítási folyamatok zavartalanul működnek tovább. 

3.7.  A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezi meg az intézmény, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse, és a nevelői munkát, az oktatást, iskolai programokat lehetőség szerint ne zavarja.

3.8. A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

3.9. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást az intézmény figyelembe veszi, és betartja.

3.10. Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 

4. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

4.1. Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Az étkeztetést ellátó szolgáltatók a szolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátásakor figyelembe veszi és kötelezően alkalmazza az intézkedési terv előírásait. 

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Erre a gyermekeket kísérő illetve ügyeletet ellátó pedagógusok külön felhívják a gyermekek figyelmét belépés előtt. Az ebédlőknél kézfertőtlenítők elhelyezéséről is gondoskodunk.

4.3 Az étkezéseket külön ebédelési renddel úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen. Sorban álláshoz a maszk használata javasolt/kötelező.

 

5. A kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok

Intézményünk nem működtet kollégiumot. A gimnáziumainkba járó kollégista tanulókra az érintett kollégium előírásai érvényesek, biztonságukról az ellátás igénybevétele alatt a kollégium gondoskodik.

 

6. Az iskolai egészségügyi ellátás szabályai

6.1.  Az óvoda- és iskola-egészségügy a tevékenysége során együttműködik az intézmény vezetésével. 

6.2. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat is szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

6.3 A vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével.

6.4 A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat térben és időben elkülönítjük.

 6.5 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

6.6. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiénia, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembevételével és betartásával történik.

6.7. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.

 

7. A tanulói hiányzások kezelése

7.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára, és ezt igazolja.

7.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

7.3. Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

7.4. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

8. Teendők beteg személy esetén

8.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. A tünetek megjelenését a tanulók is jelezzék a pedagógusnak. A feltételezett fertőzött személyek elkülönítése a tagintézményekben az erre kijelölt és fenntartott külön helyiségekben történik: az 1. Sz. Általános iskolában a …a Deák Ferenc Gimnázium és Általános iskolában a … a Babits Gimnáziumban a .. az óvodában a ….

8.2. A beteg gyermeket, tanulót az a pedagógus kíséri az elkülönítésre kijelölt helyiséghez, aki az adott órában a gyermek felügyeletét ellátja, és a tüneteket észleli, majd értesíti az óvoda, iskola vezetését, akik kijelölik azt a személyt, aki a felügyeletet a szülő / gondviselő megérkezéséig átveszi. A tünet észlelését követően a tanuló, valamint az őt kísérő és felügyelő személy az orrát és száját eltakaró maszkot köteles viselni.

8.3. Egy elkülönítő helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség takarítását végző személynek maszkot, gumikesztyűt, hosszú ujjú védőköpenyt kell és kézfertőtlenítést kell végezni a tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után, valamint a védőfelszerelés felvétele előtt és levétele után. A tüneteket mutató személytől legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.

 8.4. Az elkülönítésről intézkedő vezető vagy megbízottja haladéktalanul értesíti a szülőt /gondviselőt és az iskolaegészségügyi orvost. A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát / házi gyermekorvosát.

8.5. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

8.6. A tünetekkel rendelkező gyermek ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval, szükség esetén mentővel szállítsák sebészi maszkban.

8.7. A gyermek, a tanuló az óvodába, az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag eredeti orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

8.8. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

9. Az intézményben teljesítendő gyakorlatokra vonatkozó szabályok

9.1. Jelen intézményi protokollt a gyakorlatát teljesítő hallgatónak is meg kell ismernie.

9.2. Az intézkedési terv ismerete és az abban foglalt szabályok betartása a köznevelési intézményben gyakorlatát végző hallgatókra is vonatkozik.

9.3. A csoportos hospitálásokat megelőző hallgatói tájékoztató lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azokat megszervezni.

9.4. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot.

9.5. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

9.6. A csoportos, valamint egyéni összefüggő tanítási gyakorlatra érkező hallgatóktól a kockázatszűrő kérdőív kitöltését kérjük a gyakorlat megkezdése előtt. A kérdőív kérdéseire adott válaszaiban bekövetkező változásokról a hallgató haladéktalanul köteles gyakorlatvezetőjét tájékoztatni.

 

10. A személyes jelenléthez kötött számonkérések higiénés eljárási szabályai

10.1. A személyes jelenléthez kötött számonkérés az, amelyet a Pécsi Tudományegyetem önálló szervezeti egységei, (így intézményünk is) szerveznek, és amely során a vizsgáztató és vizsgázó az intézmény területén egyidejűleg van jelen.

10.2. A vizsgáztatás napját, a vizsgáztatással érintett területet, a vizsgára várható létszámot a vizsgáztató szervezeti egység illetékes képviselője jelöli ki.

10.3. A személyes jelenléthez kötött vizsgát szervező szervezeti egység jelzi az MSZI részére a személyes jelenlétet igénylő vizsgák esetében a konkrét takarítási feladatokra vonatkozó igényeket a vizsgáztatás napját legkésőbb 10 munkanappal megelőzően.

10.4. Az általános védőeszközön felüli, jelen eljárásrendben megfogalmazott központi feladatokat meghaladó, a vizsgáztató/gyakorlati képzést végző szervezeti egység vezetője által saját hatáskörben megelőzési célból szükségesnek ítélt további igény (testhőmérséklet mérés, további fertőtlenítőszer, szükség esetén kesztyű) ellátását az adott szervezeti egység közvetlenül biztosítja.

10.5. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, a tanárokra és a tanulókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

10.6. A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.

10.7. Nem engedélyezett a tárgyak egymás közötti átadása (pl. szótár, könyv, térkép). A segédeszközök meglétéről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Amennyiben ez nem megoldható, a segédeszközök számát a vizsgázók számához kell igazítani. Ugyanazon segédeszköz 24 óra múlva újra használható.

10.8. A folyamatos vagy gyakori szellőztetés biztosítása a vizsgahelyiségben, abban a helyiségében (pl. folyosón) ahol a hallgatók vizsgára várakoznak, lehetőség szerint a vizesblokkokban is, a vizsgáztató szervezeti egység feladata.

10.9. Szóbeli vizsgák esetén, a vizsgáztató megítélése szerint szükséges esetben, a vizsgázó által igénybe vett bútorzatot a következő használat előtt az ügyeletes takarító fertőtleníti, áttörli.

10.10. Írásbeli vizsgák esetén, a vizsgáztatást követően a helyiség fertőtlenítő takarítását a fő szabályok szerint el kell végezni.

10.11. Speciális vizsgáztatáshoz kapcsolódó higiéniai igény: azokon a helyeken, ahol a gyakorlati vizsgák során a vizsgázók egymást követően használnak eszközöket, minden használatot követően az eszközöket rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni kell. Az eszköz használatát megelőzően és követően a vizsgázó számára javasolt a kézfertőtlenítés. A vizsgázó által használt eszközök takarítását a vizsgát követően az ügyeletes takarító látja el, a vizsgáztató jelzését követően, vagy az előre egyeztetett időpontban.

 

11. Kommunikáció

11.1. Nyomatékosan kérjük a dolgozókat és a szülőket, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak. A neveléssel-oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

11.2.  Az adott tagintézmény területén, vagy a nevelési-oktatási programban részt vett személlyel kapcsolatos koronavírus gyanúról, vagy igazolt megbetegedésről kizárólag az intézmény vezetése és az érintett tagintézmény vezetése nyújthat tájékoztatást a személyiségi jogok figyelembevételével.

11.3. Az Egyetem telefonos ügyfélszolgálati rendszert (PTE Hotline) működtet az Egyetem polgárainak hatékonyabb tájékoztatása érdekében. Elérhetősége: 06 30 577 3764.

 

Az egyes nevelőtestületek, annak érdekében, hogy szükség esetén felkészültek legyenek a munkarend átalakítására, kidolgozzák saját protokolljukat a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetésére.

Amennyiben az intézményünkre vonatkozóan átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetést változatlanul biztosítjuk, de kizárólag azon gyermekek / tanulók számára, akik az óvodai vagy iskolai ügyeletet igénybe veszik.

 

Jelen eljárásrendünket az országos és az egyetemi vonatkozó utasításoknak megfelelően folyamatosan aktualizáljuk.

Turi Katalin
igazgató

Sulyok Andrea
intézményegység-vezető

Pécs, 2020. 08. 31.

 

Módosítva: 2020. szeptember 10-én

Módosítva: 2020. szeptember 11-én

Módosítva: 2020. szeptember 30-án

Módosítva: 2020. október 13-án.

Mellékletek letöltése