Tájékoztató a normatív kedvezmény igénybevételéről

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, kik és milyen feltételek mellett igényelhetnek normatív kedvezményt.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújthat be a szülő, amennyiben a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül legalább 1 teljesül.

Ezek a következők:

A tanuló:

  1. tartósan beteg,
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  6. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

Bármely feltétel esetén az iskola hivatalos igazolást kér, mely lehet:

  • szakorvosi igazolás;
  • független szakértői bizottság igazolása;
  • Kormányhivatal által kiadott igazolás családi pótlék vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyósításáról;
  • helyi önkormányzat jegyzője által kiadott igazolás rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyósításáról.

Amennyiben az a)-f) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a következő tanév első napjáig, de legkésőbb október 15. napjáig igazolja, akkor a szülő nyilatkozhat úgy, hogy gyermeke jogosult lesz.

Az igénylőlap kitöltésével és aláírásával a szülő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 15. napjáig nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig köteles befizetni.

Az igazolással egyben hozzájárulását adja a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez.

FONTOS, hogy a jogosultság megszűnéséről az iskolát is 15 napon belül értesíteni köteles a szülő/gondviselő.

Az igénylés menete: minden tanév január 31-éig le kell adni a szülő/gondviselő által kitöltött igénylőlapot, és mellékelni a hivatalos igazolást (lásd feljebb).

IGÉNYLŐLAP LETÖLTÉSE

A jövő tanévre vonatkozó igénylőlapok leadási határideje:
2018. január 30. (szerda)