Tájékoztató a 2019/2020. tanévre vonatkozó normatív kedvezmény (ingyenes tankönyvtámogatás) igénybevételéről.

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy kik és milyen feltételek mellett igényelhetnek normatív kedvezményt.
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújthat be a szülő, amennyiben a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül legalább az egyik teljesül.

Ezek a következők:

A tanuló:

 1. tartósan beteg,
 2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 6. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A kedvezményre való jogosultságról az iskola hivatalos igazolást kér, mely lehet:

 • a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, határozat,
 • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,
 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a szerint kiállított igazolás (17/2014 (III.12.) EMMI rendelet 11. melléklete).

Amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a következő tanév első napjáig, de legkésőbb október 1. napjáig igazolja, akkor a szülő nyilatkozhat úgy, hogy gyermeke jogosult lesz.

Az igénylőlap kitöltésével és aláírásával a szülő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 1. napjáig nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 5-ig köteles befizetni.

Az igazolással egyben hozzájárulását adja a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez.

FONTOS, hogy a szülő/gondviselő 15 napon belül értesíteni köteles az iskolát, amennyiben a kedvezményre vonatkozó jogosultság megszűnik!

A 2019/2020. tanévre vonatkozó igénylőlapok leadási határideje: 2019. január 31. (csütörtök)

Leadás helye: az iskolai könyvtár

IGÉNYLŐLAP LETÖLTÉSE