Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt he­lyet kap az idegen nyelvek oktatása. Nagy múltra tekint vissza intézményünkben az angol nyelv ta­ní­tása, a tagozatot 30 éve hoztuk létre és azóta is töretlen népszerűségnek örvend.

Az angol nyelvi munkaközösség a legkiterjedtebb munkaközösség iskolánkban: nem csak a létszámában, hanem a munka területén végzett tevékenységében is. Közöttünk van négy osztályfőnök, osztályfőnök-helyettesek, az intézményegység-vezető, számos emelt szinten vizsgáztató tanár, nyelvvizsgáztatók, vezetőtanárok, mentorok, szakértő mestertanárok, fejlesztő mestertanárok, tankönyvírók, tehetség-programban résztvevő felkészítők. Több kollégánk más tantárgyat is tanít intézményünkben.

Az angol emelt óraszámú osztályokban a tanulók magas szintű nyelvi képzésben (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés) vesznek részt heti hat órában szintjüknek megfelelő csoportban.  A többi más tagozatos diák is nyelvi tudásának megfelelő csoportba jár és sokszor anyanyelvi oktató is segíti a felkészülést.

Kiemelt feladatunknak te­kint­jük az idegen nyelvi oktatás szín­vo­na­lá­nak emelését és a pedagógiai tárházának bővítését. Repertoárunkban megtalálható a hagyományos anyanyelvi tankönyvektől a modern táblagépes oktatásig szinte mindenfajta módszer. Tanóráinkon diákjaink napi szinten használják a digitális táblákat, a Samsung tabletjeit, és természetesen a saját telefonjaik alkalmazásait. Partnerintézményeink és vendégelőadóink bevonásával fejlesztjük tanulóink interkulturális kompetenciáját, és fokozzuk más kultúrák iránti érdeklődését és elfogadását.

A rendelkezésünkre ál­ló tanórai időt maximálisan ki­hasz­náljuk, a legcélravezetőbb módszereket alkalmazva diákjainkat megtanítjuk az in­­ten­zívebb, hatékonyabb, eredményesebb tanórán kívüli tanulásra. Motiváljuk a ta­nu­lóin­kat, fej­leszt­jük képességeiket és meg­pró­báljuk el­jut­tat­ni őket a képességüknek megfelelően a lehető legmagasabb szintre. A tan­anyag gondos ki­vá­lasz­tá­sá­val, differenciálással min­den egyes ta­nu­ló­ból ki­hozzuk a bennük rejlő ma­xi­mu­mot.  A te­hetségesebb, szorgalmasabb ta­­nít­­­ványainkat pedig ver­se­nyek­­re készítjük fel, ahol igen szép sikereket érnek el évről évre. A magyar közoktatás legrangosabb versenyébe, az angol nyelvi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjébe eredményes tanulóink többször bekerültek, továbbá a kilencedik és tizedik évfolyamok tanulóinak meghirdetett Országos Angol Nyelvi Versenyt is már sokszor megnyerték. Végzős tagozatos diákjaink közül néhányan angol nyelvterületen tanulnak tovább.

Rendszeresen szervezünk iskolai programokat, többek között tematikus teaházakat és tanulási projekteket. A Nagy Gatsby projekt, már egy sikeres interdiszciplináris vállalkozás, amelyen egy-egy osztály egy klasszikus művet több tantárgy összevonásával projekt-módszerrel dolgoz fel. A Big Read olvasási projektversenyünk is egy nyelvi vetélkedő, amely egy-egy irodalmi műre fókuszál, de itt az angol nyelv használatára helyezzük a hangsúlyt.  Az olvasási versenyre és vetélkedőre meghívjuk más gimnáziumok tanulóit is.

Nyelvi előkészítőink rendkívül sikeresek, így itt is be tudjuk mutatkozni. Minden újra rendkívül nyitottak vagyunk. Nincs iskolai esemény az angoltanárok bevonása nélkül!

Versenyeredményeink