Szeretettel várjuk 2024. január 20-án (szombaton) azokat a 8. osztályos tanulókat, akik iskolánkban írják a központi felvételi írásbeli dolgozatukat!

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga megkezdése előtt, legkésőbb 9:30-ig meg kell érkeznie a vizsgaterembe. A kijelölt vizsgatermek beosztása megtekinthető a bejáratnál, ill. a korábban elektronikus úton elküldött vizsgabehívó levélben is szerepel a vizsgázó számára kijelölt terem száma.

Az írásbeli vizsga menete:

                10:00-10:45 óra - magyar nyelv
                10:45-11:00 óra - szünet
                11:00-11:45 óra - matematika

Minden vizsgázó feltétlenül hozzon magával személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi vagy diákigazolványt), ceruzát, valamint kék vagy fekete színű tollat.

A vizsgaterembe csak az ott szükséges felszerelést szabad bevinni: fényképes igazolvány, író és rajzeszközök, az adott vizsgatárgy vizsgaleírásában előírt vagy engedélyezett segédeszközök, esetleg ital és tízórai. Mobiltelefon csak kikapcsolt állapotban lehet a vizsgázónál.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Az intézményt kizárólag egészséges, megbetegedéses tüneteket nem mutató gyermek, szülő/kísérő látogathatja. Amennyiben a szülő/gondviselő a gyermekénél megbetegedés tüneteit észleli, kérjük, hogy az alábbi pótidőpontot vegyék igénybe: 2024. január 30. (kedd) 14:00 óra. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik a 2024. január 20-i írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Az intézmény területére a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személy (pl. szülő, idősebb testvér) a portáig léphet be a vizsga teljes időtartama alatt. Köszönjük a megértést!

Az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható korábbi feladatsorok tanulmányozása elősegíti a központi írásbeli vizsgákra történő sikeres felkészülést. Az előző évek feladatlapjai megtalálhatók az alábbi link alatt:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

 

A dolgozatok értékelésének megtekintése:

A központi írásbeli dolgozatok javításának és értékelésének megtekintése 2024. január 26-án, pénteken 8:00-16:00 óra között az I. emelet 104. és a 105. termekben lehetséges. Kérjük, hogy a vizsgázók max. 1 kísérővel érkezzenek. A megtekintés során személyazonosításra alkalmas dokumentumok felmutatását kérjük a vizsgázótól és a törvényes képviselőjétől. Más személy esetén (pl. a vizsgázó tanára, nagyszülő) két tanúval hitelesített meghatalmazás bemutatása is szükséges.

Az írásbeli kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében az igazgató által fent meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16:00 óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül intézményünkhöz. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Intézményünk a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül intézményünkben az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

A központi írásbeli vizsga eredményéről az ún. “Értékelő lapon” keresztül közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat legkésőbb 2024. február 9-éig.

További részletes tájékoztatás a központi felvételi eljárásról az alábbi link alatt olvasható: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

Tájékoztatás a középfokú felvételi eljárás során tárolt személyes adatok kezeléséről az alábbi linken olvasható: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/ tajekoztatok/2._KIFIR_adatvedelmi_tajekoztato.pdf

 

A központi írásbeli felvételi vizsgához
minden nyolcadik osztályos tanulónak sok sikert kívánunk!

Pécs, 2024. január 8.

Sulyok Andrea sk.
Intézményegység-vezető