Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda

(PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma)


7633 Pécs dr. Veress Endre u. 15.

Intézményegység-vezető: Sulyok Andrea

Az intézmény OM azonosítója: 027406
Telefon: 72/503-656
E-mail: 
babits@babits.pte.hu
Honlap: babits.pte.hu 


A beiskolázásért felelős: Hosszú Barbara intézményegységvezető-helyettes 
hosszu.barbara@pte.hu

  A 2021/22-es tanévben indítandó osztályaink

 

kód

osztályprofil

A

0001

4 évfolyamos általános sportágismereti osztály

0002

4 évfolyamos kosárlabda osztály

B

0003

4 évfolyamos emelt óraszámú angol osztály

C

0004

4 évfolyamos emelt óraszámú német osztály

D

0005

4+1 évfolyamos emelt óraszámú biológia-fizika osztály nyelvi előkészítővel

0006

4+1 évfolyamos emelt óraszámú biológia-kémia osztály nyelvi előkészítővel

E

0007

4 évfolyamos emelt óraszámú matematika-informatika osztály

F

0008

4 évfolyamos emelt óraszámú humán tantárgyak osztály

Osztálytípusok bemutatásához kattintson ide

A Pécsi Tudományegyetem gazdag hagyományokkal rendelkező gyakorló középiskolája a 2021/2022-es tanévben is szeretettel várja mindazon nyolcadik osztályosok jelentkezését, akik a képességfejlesztéssel összehangolt, a kor követelményeinek megfelelő versenyképes tudás megszerzésére törekszenek, s egy örökösen megújuló, alkotó kedvű közösség tagjai kívánnak lenni.

Iskolánk négy, illetve öt évfolyamos gimnáziumi képzést folytat. A 2021/2022-es tanévben a 9. évfolyamon 6 gimnáziumi osztályt indítunk. Emelt óraszámú képzést biztosítunk az osztályprofilnak megfelelően angol, német, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika és humán (irodalom, történelem) tantárgyakból. A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés óra lesz. A humán osztálytípusban az érettségi tantárgyak és az idegen nyelvek órái kapnak nagyobb szerepet. Új képzési elemünk a nyelvi előkészítő osztály a „D” jelű osztálytípusunkban.

A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően mindegyik osztálytípus tanulója egyéni választása alapján (megfelelő számú jelentkezés esetén) a meghirdetett tantárgyakból készülhet a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgákra.

Az általános sportágismereti osztályban az emelt szintű testnevelés érettségi mellett felkészítünk a különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira is. Az osztály egy kisebb részét igazolt kosárlabdázó sportolók adják.

Az angol és a német emelt óraszámú osztályokban a tanulók magas szintű nyelvi képzésben (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés) vesznek részt, a biológia-fizika-/kémia, valamint a matematika-informatika osztályban pedig emelt óraszámban foglalkoznak a természettudományos, illetve az osztály jellegének megfelelő tantárgyakkal. A humán osztályban a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy a humán tárgyakban ismereteiket elmélyítsék. Az érdeklődő tanulókat szakköri foglalkozásokon készítjük fel a megyei és az országos tanulmányi versenyekre.

Az ország többi gyakorlóiskolájához hasonlóan intézményünk is elsősorban a továbbtanulásra készíti fel diákjait, élve a Pécsi Tudományegyetemmel való kapcsolat előnyeivel. A PTE Idegen Nyelvi Titkárság szervezésében kedvezményesen tehetnek nyelvvizsgát (ECL) tanulóink.

Iskolánkra színes diákélet, sokoldalú sport- és művészeti tevékenység jellemző: többek között színjátszó és versmondó kör, zenekar, kamarakórus és vegyeskar kínál hangulatos elfoglaltságot. Sportlétesítményeink, valamint a nyelvek és az informatika tanulásának feltételei országosan is kimagaslóak. Kiemelt törekvésünk az egészséges életmódra, családi életre és környezettudatosságra való nevelés. 

Tanulóink sajátos tehetségfejlesztő lehetőséggel élhetnek. Programunk a tanulók erős oldalainak fejlesztése mellett a gyenge oldalaira is koncentrál. Tehetség kibontakoztató szakköreinken túl magyarból és matematikából fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk. A tehetségműhelyeinkbe a 11. és a 12. évfolyamon bekapcsolódnak a PTE érintett karai, tanszékei is.

A 2021/2022-es tanévben öt négy évfolyamos, valamint egy 4+1 évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. Az Oktatási Hivatal által kiadott központi matematika és magyar írásbeli felvételi vizsgán minden jelentkező tanulónak részt kell vennie. Ennek megfelelően a következő módon döntünk a felvételi kérelmekről:

A maximálisan megszerezhető felvételi pont:  200 pont, ebből:

·         legfeljebb 50 felvételi pont: az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. első félév) alapján (a készségtárgyak nélkül a bizonyítványban, illetve a félévi értesítőben szereplő tíz tantárgy: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika. Amennyiben a tanuló komplex természettudományt tanul, az adott jegyet négyszeres szorzóval számoljuk. Ha egyéb osztályzattal (pl. informatika) nem rendelkezik, akkor a többi jegy átlagának egészre kerekített értékével egészítjük ki a szerzett jegyek összegét.),

·         legfeljebb 100 felvételi pont: a központi matematika és magyar írásbeli eredmények, és

·         legfeljebb 50 felvételi pont az iskolánk által szervezett, az osztálytípusnak megfelelő tantárgyak szóbeli vizsga (testnevelés esetén alkalmassági vizsga) eredménye alapján.

 

A szóbeli felvételi eljárás keretében kizárólag az általános iskolai tanulmányok során minden tanuló által elsajátítható kerettantervi tananyag alapján készített felvételi kérdések és feladatok szerepelnek.

Pontazonosság esetén elsőként a szóbeli (testnevelés esetén alkalmassági vizsga), másodsorban pedig a központi írásbeli pontszámok közötti különbségek alapján differenciálunk.

 

Megjegyzés: a szóbeli felvétel alól a maximális 50 pont megadásával mentesítjük azokat a tanulókat, akik

·       a megjelölt osztályprofillal összhangban lévő, az EMMI által támogatott városi 1-3., a megyei versenyeken 1-5. és az országos tanulmányi versenyeken az 1-10. hely valamelyikét elérték,

·       az iskolánk által szervezett előkészítő foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

·       testnevelés alkalmassági vizsga alól mentességet csak az előkészítő foglakozásokon nyújtott teljesítmény alapján adunk

·       Iskolánk egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény székhelyintézménye. A tagintézményekben végzett nyolcadik osztályos tanulók részére biztosítjuk a folyamatos továbbhaladást a gimnázium osztályaiba, melynek feltételeit a 2020.08.31-én elfogadott Pedagógiai Programunk tartalmazza.

 

A jelentkezés menete:

·         2020. december 04. A központi matematika és magyar írásbeli vizsgára a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával kell jelentkezni bármely, központi írásbeli vizsgát szervező iskolánál (iskolánk is szervez ilyen írásbeli vizsgát).

·         2021. február 19. A középfokú iskolai felvételi kérelmet a központilag kiadott „Jelentkezési lap”-on iskolánk titkárságára kell eljuttatni. (Az általános iskola továbbítja ezeket a tanulói jelentkezési lapokat, de egyénileg is benyújthatók.) A jelentkezési lapon kérjük az osztálytípusok pontos megjelölését!

·          A központi írásbeli vizsgák és az általunk szervezett szóbeli vizsgák helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.

·         A szóbeli felvételin kizárólag olyan kérdések és feladatok szerepelnek, amelyek az általános iskolai tanulmányokhoz kapcsolódnak.

 

A felvételi eljárás időpontjai:

A/ központi írásbeli felvételi időpontja

2021. január 23. (szombat) 10.00 óra 
Pótló: 2021. január 28.
(csütörtök) 14.00 óra 

B/ a szóbeli felvételik időpontjai:


2021. február 23. (kedd) 8.00 óra
2021. március 1. (hétfő) 13.00 óra
2021. március 10. (szerda) 14.00 óra. 

   

A 2021/2022-es tanévben a következő osztályokat indítjuk:

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű általános sportágismereti és kosárlabda osztály

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, emelt óraszámú angol osztály

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, emelt óraszámú német osztály

·         4+1 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, emelt óraszámú biológia-fizika illetve biológia-kémia nyelvi előkészítő osztály

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, emelt matematika-informatika óraszámú osztály

·         4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, emelt óraszámú humán tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem) osztály

 

Az Nkt. 4. §-ában meghatározott sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális szabályok:

Amennyiben a tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézményegység-vezető bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatunk a tanulókhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl.: időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés, stb.) vonatkozhat.

Azon tanulóknál, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének megfelelően mentesülnek a matematika tantárgy értékelése és minősítése alól, a hozott pontok számításánál a matematika helyett a magyar irodalom, a matematika írásbeli vizsga eredménye helyett a magyar nyelv írásbeli vizsga eredményét vesszük figyelembe. A helyesírás értékelése alól mentesített tanulók esetében a magyar nyelv írásbeli vizsgán a helyesírást nem vesszük figyelembe, a dolgozatot a helyesírásra adott pontszámokkal csökkentett összpontszám százalékában értékeljük. A fentiektől eltérő esetekben a szakértői vélemény illetve a szülői kérelem alapján mérlegelünk.

Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak a hallássérült sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni az iskola.

 Felvételi előkészítők  

A kialakult járványügyi helyzetben egyelőre nem tartunk előkészítő foglalkozásokat iskolánkban, azonban későbbi időpontban ONLINE felvételi előkészítőket szervezünk osztálytípusok szerint. Az online előkészítő iránt érdeklődő nyolcadikos tanulókat kérjük, hogy az alábbi linken regisztrációjukkal jelezzék 2020. szeptember 30-ig részvételi szándékukat. A regisztráció során kérjük, hogy adják meg pontos e-mail címüket is, mivel kollégáink ezen keresztül veszik fel a későbbiek során a tanulókkal a kapcsolatot.

 


A középiskolai felvételnek nem feltétele az előkészítőn való részvétel!

A felvételivel kapcsolatos további tudnivalókról Hosszú Barbara intézményegységvezető-helyettesnél érdeklődhetnek telefonon (72/503-656) vagy e-mailben (hosszu.barbara@pte.hu).

Osztálytípusok bemutatásához kattintson ide

A felvételi felkészüléshez sok sikert kívánunk!

Pécs, 2020. szeptember 19.

Sulyok Andrea
intézményegység-vezető

Kollégiumi tudnivalók:

Gimnáziumunk nem rendelkezik saját kollégiummal.

Jó szívvel ajánljuk az iskolánk közelében található Hajnóczy József Kollégiumot. Link: https://hajnoczy-koll.hu/

Kollégiumi jelentkezési lap letöltése